Algemene voorwaarden CaRo-Sports

Artikel 1: Toepasbaarheid

De huidige op de website beschikbare versie van onze Algemene Voorwaarden is de enige versie die van toepassing is totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende bestellingen, contracten, leveringen, producten en diensten van welke aard dan ook tussen CaRo-Sports en de klant. De klant erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel in toepassing van artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek. Door het plaatsen van een bestelling verklaart de klant zich akkoord met deze voorwaarden, alsook met de betaling van het in de offerte overeengekomen voorschot, dewelke steeds voorrang hebben op de eventuele algemene voorwaarden van de klant zelf. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien deze tussen de verschillende partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

CaRo-Sports is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten of onderdelen daarvan.

 

Artikel 2: Bestelling en annulering

Een bestelling is slechts bindend indien ze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard. Annulering van de bestelling kan tot uiterlijk 1 dag na de plaatsing van de bestelling. Eventueel betaalde voorschotten worden in dat geval niet terugbetaald. Afwijkende annuleringsvoorwaarden kunnen opgenomen worden in een contract met de klant. Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van CaRo-Sports zijn inclusief BTW (tenzij expliciet vermeld) en onder voorbehoud van typ-fouten. Voor de gevolgen van typ-fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

Artikel 3: Levering van goederen en diensten

Goederen/diensten worden geleverd binnen de in de overeenkomst vermelde indicatieve termijn. Goederen blijven de eigendom van CaRo-Sports tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van het verkochte goed integraal worden gedragen door de koper vanaf het moment van verkoop van het goed. In geval de klant enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover CaRo-Sports niet nakomt is CaRo-Sports zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen of onbeschikbaar te maken, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van CaRo-Sports op vergoeding van schade, gederfde winst en intrest.

De koper dient te zorgen dat de diensten en/of de goederen door CaRo-Sports op een normale manier kunnen geleverd worden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, en te zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats. Indien hieraan niet is voldaan is de koper ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, bewaringskosten en kosten voor het behoud van de zaak, in hoofde van CaRo-Sports te vergoeden.

 

Artikel 4: Handelswijze bij gebreken

De koper dient de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te zien. Eventuele gebreken moeten zo snel mogelijk en ten laatste 8 kalenderdagen na levering of na factuursdatum door middel van een aangetekend schrijven aan CaRo-Sports worden gemeld en moet gemotiveerd zijn. Na die termijn staat CaRo-Sports enkel nog in voor verborgen gebreken die de zaak ongeschikt maken voor het gebruik waartoe ze bestemd zijn, voor zover de goederen inmiddels niet werden verwerkt en voor zover CaRo-Sports de gebreken kende of behoorde te kennen. CaRo-Sports is niet verantwoordelijk voor gebreken te wijten aan overmacht. De koper verwittigt CaRo-Sports uiterlijk binnen de 30 kalenderdagen, na het ontdekken van het verborgen gebrek, van het bestaan van het verborgen gebrek door middel van een aangetekend schrijven met een gedetailleerde beschrijving van het gebrek. Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de koper niet op.

 

Artikel 5: Aansprakelijkheid en schadevergoeding

Met uitzondering van hetgeen is omschreven in het vorige artikel, is CaRo-Sports niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde of verkochte goederen, behalve in geval van zware fout of opzet. De aansprakelijkheid van CaRo-Sports is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen/diensten. In geen geval kan CaRo-Sports worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten, beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de koper als aan derden. CaRo-Sportsa draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de fout van een aangestelde, zelfs niet in geval van opzet of zware fout. De koper dient in dat laatste geval de aangestelde rechtstreeks aan te spreken.

 

Artikel 6: Facturatie

Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, is de factuur betaalbaar binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum.

Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 1% per maand.  Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van € 50 per factuur. Bij niet-naleving van één van de verplichtingen door de verkoper/dienstverlener, is deze schadevergoeding t.o.v. de klant op dezelfde wijze verschuldigd.

Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft CaRo-Sports het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding. 

 

Artikel 7: Nakoming verplichtingen

Wanneer de koper zijn contractuele verplichtingen en/of verplichtingen voortvloeiend uit het aanvaarden van deze voorwaarden niet nakomt, heeft CaRo-Sports het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.

 

Artikel 8: Privacyverklaring CaRo-Sports

De CaRo-Sports privacyverklaring, waarvan de laatste geldige versie steeds terug te vinden is op onze website https://www.caro-sports.be, maakt integraal deel uit van onderhavige algemene voorwaarden. In deze privacyverklaring wordt onder andere uitgelegd hoe CaRo-Sports voldoet aan de GDPR wetgeving van 25 mei 2018, hoe CaRo-Sports omgaat met uw persoonlijke gegevens en wat uw rechten hieromtrent zijn. De klanten van CaRo-Sports verklaren kennis genomen te hebben van deze privacyverklaring en verklaren hiermee akkoord te zijn door het plaatsen van een bestelling.

 

Artikel 9: Contact

Voor vragen betreffende  onderhavige  voorwaarden kan  u contact opnemen met Carine Royen via  info@caro-sports.be  of per post: CaRo-Sports, gevestigd te Loostraat 37, 3724 Vliermaal-Kortessem (België).

 

Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Tongeren bevoegd.