Privacyverklaring CaRo-Sports

CaRo-Sports respecteert de privacy van haar klanten, leveranciers, prospecten, bezoekers van haar website en andere contacten, in het bijzonder de rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website Belgium.be, informatie en diensten van de overheid. Meer bepaald op de link:
https://www.belgium.be/nl/justitie/privacy/bescherming_persoonsgegevens

alsook op de website:

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de hierna volgende gebruikersvoorwaarden. De huidige op de website beschikbare versie van de "Privacy Policy" is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 

Artikel 1: Bepalingen

1. Onze website (hierna ook “de website”): https://www.caro-sports.be

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook: “de beheerder”): CaRo-Sports, gevestigd te Loostraat 37, 3724 Vliermaal-Kortessem (België), BTW nummer BE 0721.519.058

 

Artikel 2: Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke, of publicitaire doeleinden.

 

Artikel 3: De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

 

Artikel 4: Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

   -  de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een
       gedeelte van de website
   -  alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of
       internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
   -  de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates alleraard uit te kunnen voeren.
  

Artikel 5: Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is.

De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid, U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt. De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

  •    Vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
  •    Vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacyverklaring
De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van ieder actie tegen de beheerder als gevolg hiervan. Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.
   
Artikel 6: Het verzamelen van gegevens volgens de Europese wetgeving betreffende GDPR (Global Data Protection Regulation) ook bekend als AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Uw gegevens worden verzameld door CaRo-Sports. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd. CaRo-Sports verzamelt concreet de volgende gegevens: voornaam, naam, adres, telefoonnummer(s), emailadres en indien van toepassing: btw nummer, bankrekeningnummer, bedrijfsnaam en –adres alsook eventueel uw functie binnen het bedrijf. Deze persoonsgegevens die op de website of op enige andere manier worden verzameld, worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u, mede onder vorm van direct marketing, en indien aan de orde, voor het verwerken van uw bestellingen en facturatie. In geval u een leverancier bent van CaRo-Sports, gebruiken we deze gegevens hoofdzakelijk voor het voldoen van uw correcte facturen aan ons, het aanvragen van offertes en het onderhouden van onze relatie met u.

Bovenstaand gebruik van uw gegevens door CaRo-Sports steunen op basis van hieronder volgende wettelijke grondslagen (dus zonder expliciete toestemming):

  • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst / contract
  • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
  • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang
Artikel 7: Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of verwijdering van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen deze verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@caro-sports.be.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen één maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met twee maanden verlengd worden.

CaRo-Sports neemt alle nodige maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen (zie artikel 10 in deze privacy-verklaring). Indien u desondanks meent dat uw persoonsgegevens foutief verwerkt worden door CaRo-Sports, dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie via de website:

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

 

Artikel 8: Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen. Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

 

Artikel 9: Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgend adres: info@caro-sports.be .

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(n)en oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

 

Artikel 10: Technische en organisatorische maatregelen van CaRo-Sports om GDPR compliant te zijn

De databank waar bovengenoemde persoonlijke gegevens zich bevinden, wordt door CaRo-Sports met zorg afgeschermd door middel van een krachtige paswoord. Maatregelen werden genomen betreffende login op de verschillende multimedia toestellen in het gebruik van CaRo-Sports. Er kan bijvoorbeeld bij (kantoor)inbraak of bij het in handen komen van derden van een der toestellen zonder login geen data onttrokken worden aan deze toestellen.

Internet in het kantoor is afgeschermd met unieke, op regelmatige basis gewijzigde paswoorden volgens moderne aanbevelingen. De CaRo-Sports website is beveiligd met een versleutelde encryptie en SSL certificaat.

Organisatorisch heeft CaRo-Sports een data assessment uitgevoerd en aan de hand daarvan zijn website, contracten, algemene voorwaarden en privacy policy aangepast om conform te zijn met de GDPR wetgeving.

 

Artikel 11: Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van de website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald of tot de betroffen persoon zijn recht uitoefent om zijn/haar gegevens te laten verwijderen.

 

Artikel 12: Cookies 

Cookies zijn kleine bestanden die door de browser op uw toestel worden opgeslagen om bepaalde informatie of fotobestanden op te slaan, zoals pixels. De volgende keer dat u onze website op uw toestel bezoekt, wordt de opgeslagen informatie in de cookies overgedragen naar onze website (“First Party Cookie”) of naar een andere website waar de cookie toe behoort (“Third Party Cookie”).

Door de opgeslagen en terugkerende informatie, herkent de respectieve website dat u deze hebt bezocht met de browser die u gebruikt op uw toestel. We gebruiken deze informatie om de website optimaal te kunnen ontwerpen en weer te geven in overeenstemming met uw voorkeuren.

In dat opzicht, wordt alleen de cookie zelf op het toestel geïdentificeerd. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen nadat u nadrukkelijk toestemming heeft gegeven of als het strikt noodzakelijk is om de aangeboden service te gebruiken.

Voor de toestemming voor het gebruik van cookies, de wettelijke basis, de gebruikte cookies en het deactiveren en verwijderen van alle cookies verwijzen we naar het algemeen "Cookiebeleid".

 

Artikel 13: Opmerkingen over gegevensverwerking in verbinding met google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website zich buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland gevestigd is, dan wordt de Google Analytics-gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. In het volgende worden Google LLC en Google Ireland Limited "Google" genoemd.

 

Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde "Cookies". Dit zijn tekstbestandjes die op de computer van de bezoeker van de site worden opgeslagen en die analyse van het gebruik van de website door de bezoeker mogelijk maken. De door deze cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de bezoeker van de website (met inbegrip van het verkorte IP-adres) wordt over het algemeen naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.

 

Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie "_anonymizeIp()". Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en sluit directe persoonlijke verwijzingen uit. Met deze extensie verkort Google het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar verkort. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door de betreffende browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

 

In opdracht van de exploitant van de website zal Google de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de site-exploitant andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te bieden (art. 6 lid 1f AVG). De gerechtvaardigde interesse in de gegevensverwerking ligt in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud. De belangen van de gebruikers worden door pseudonimisering voldoende beschermd.

 

Google LLC. is gecertificeerd volgens het zogenaamde Privacy Shield (zie hier voor lijstvermelding) en garandeert op basis hiervan een passend niveau van gegevensbescherming. De verzonden en aan cookies, gebruikers-ID's (bijv. gebruikers-ID's) of reclame-ID's gekoppelde gegevens worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, worden één keer per maand automatisch verwijderd.

 

De bezoeker van de website kan verzameling van gegevens door Google Analytics door de cookie-instellingen voor deze website aan te passen. Het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de door cookies gegenereerde gegevens kan op elk gewenst moment worden geweigerd. De browser plugin daarvoor kan via de volgende link worden gedownload en geïnstalleerd: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt.

 

Meer informatie over het gebruik van de gegevens door Google, de mogelijkheden voor instellingen en bezwaar vindt je in de privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl) en in de instellingen voor de weergave van reclame door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

 

Artikel 14: reCAPTCHA

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google LLC (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat 'spam bots' bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google's regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google's privacybeleid vind je op deze pagina: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

 

Artikel 13: Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 14: Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot Carine Royen via info@caro-sports.be of per post: CaRo-Sports, gevestigd te Loostraat 37, 3724 Vliermaal-Kortessem (België). Mobiel: +32 (0)4xx xxx xxx

 

Artikel 15: Toepasselijk recht

Op deze CaRo-Sports Privacy Policy, alsook op de CaRo-Sports voorwaarden - waarvan de laatst geldige stand van beide te vinden is op https://www.caro-sports.be - is het Belgisch Recht van toepassing. De rechtbanken van het arrondissement Tongeren is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden.